Kannada

Dr. Leelavathi H S

M.A., Ph.D.(HOD)

Mr. G Manjunatha

M.A.,B.Ed.,M.Phil.,NET.

Mrs. Dhanalakshmi

M.A.