Kannada

Dr. Leelavathi H S

M.A., Ph.D.(HOD)

Dr. Manjunatha G

M.A.,B.Ed.,Ph.D.,M.Phil.,NET.

Mrs. Dhanalakshmi

M.A.