Physics

Mrs. Rajitha K

M.Sc.,B.Ed.(HOD)

Mrs. Rekha P Mathew

M.Sc, B.Ed.

Mrs. Bavya Y.M.

M.Sc, B.Ed.

Mrs. Syeda Arshiya Rafeeq

M.Sc, B.Ed.

Ms. Meenakshi S

M.Sc., B.Ed

Mrs. Ardis Alphonsa

M.Sc., B.Ed

Ms. Catherine Metto

M.Sc.